ul. NOWOGRODZKA, nr 50/54, lok. 515, 00-695 Warszawa

Regulamin sklepu

-------------------------------------------------------
Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów
-------------------------------------------------------

Spis treści
------------------
1. Zakres
2. Zawarcie umowy
3. Prawo do odstąpienia od umowy
4. Ceny i warunki płatności
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Zastrzeżenie własności
7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
8. Obowiązujące prawo
9. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
10. Tryb Składania i rozpatrywania reklamacji
11. Prawo do odstąpienia od umowy & WZÓR oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Zakres
  1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”) firmy: Thomas Moebel Sp. z.o.o., UL. NOWOGRODZKA 50 LOK. 515, 00-695 WARSZAWA, Polska, NIP 7011124577, REGON 524171115, działającej na podstawie sklepu internetowego thomasmoebel.pl (dalej „Sprzedający”), mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) z Zamyka sprzedawcę w odniesieniu do towarów przedstawionych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Sprzeciwiamy się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.
  1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych warunków handlowych jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie są głównie jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową. Przedsiębiorca w rozumieniu niniejszych warunków jest osobą fizyczną lub prawną lub spółką osobową, która działa w ramach transakcji prawnej w ramach prowadzonej przez siebie działalności komercyjnej
  lub niezależnej działalności zawodowej.
 2. Zawarcie umowy
  2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie są wiążącymi ofertami ze strony sprzedawcy, ale służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.
  2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu zamawiania klient składa prawnie wiążącą ofertę dotyczącą towarów znajdujących się w koszyku, klikając przycisk kończący proces zamawiania. Klient może również złożyć ofertę sprzedającemu przez telefon, e-mail, pocztę lub formularz kontaktowy online.
  2.3 Sprzedawca może zaakceptować ofertę klienta w ciągu pięciu dni,
  - wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujący jest odbiór potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
  - poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujący jest dostęp do towaru do klienta, lub
  - prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.
  Jeżeli dostępnych jest kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw pojawi się jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się pod koniec piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest związany oświadczeniem woli.
  2.4 Przy składaniu oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedającego sprzedawca zapisuje tekst umowy po zawarciu umowy i przesyła go do klienta w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Sprzedawca nie udostępni tekstu umowy poza tym. Jeśli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedającego przed złożeniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i mogą być wywoływane bezpłatnie przez klienta za pomocą jego chronionego hasłem konta użytkownika, określając odpowiednie dane logowania.
  2.5 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedającego klient może zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym dla lepszego wykrywania błędów wejściowych może być funkcja powiększania w przeglądarce, która służy do powiększania wyświetlacza na ekranie. Klient może poprawić swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces zamawiania.
  2.6. Do zawarcia umowy dostępne są języki niemiecki i angielski.
  2.7 Przetwarzanie zamówień i kontaktowanie się zwykle odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do przetworzenia zamówienia jest poprawny, aby wiadomości e-mail wysłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi upewnić się, że wszystkie e-maile wysłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie zlecone przy realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
  3.1 Konsumenci mają zwyczajowe prawo do odstąpienia od umowy.
  3.2 Więcej informacji na temat prawa do rezygnacji można znaleźć w polityce anulowania przez sprzedającego.
 4. Ceny i warunki płatności
  4.1 O ile w opisie produktu sprzedającego nie podano inaczej, podane ceny są cenami ogółem zawierającymi podatek VAT. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.
  4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą pojawić się dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi klient. Obejmują one na przykład koszty transferu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła importowe lub podatki (np. Cła). Takie koszty mogą również powstać w związku z przekazem pieniężnym, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.
  4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.
  4.4 Jeżeli płatność z góry została uzgodniona przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.
  4.5 Jeśli płatność jest dokonywana przy użyciu metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem warunków użytkowania PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragreement-full lub - jeśli klient nie ma konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, można obejrzeć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- pełny
  4.6 W przypadku wybrania metody płatności kartą kredytową kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Metoda płatności kartą kredytową przetwarzana jest we współpracy z Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków (www.dotpay.pl), do którego dostawca przypisuje swoje roszczenie o płatność. Dotpay Sp. z o.o. pobiera kwotę faktury z określonego konta karty kredytowej klienta. W przypadku cesji tylko Dotpay Sp. z.o.o. być wykonywane bez efektu długu. Karta kredytowa zostanie obciążona natychmiast po wysłaniu zamówienia klienta w sklepie internetowym. Dostawca pozostaje dostępny nawet po wybraniu metody płatności kartą kredytową przez Dotpay Sp. z.o.o. odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dla towarów, czas dostawy, wysyłka, zwroty, reklamacje, deklaracje odwołania i wysyłki lub uznania.
 5. Warunki dostawy i wysyłki
  5.1 Dostawa towarów odbywa się w drodze pod adres podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy podany w przetwarzaniu zamówienia sprzedawcy.
  5.2 Jeśli firma transportowa odeśle towary do sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostawy lub jeżeli czasowo uniemożliwił mu przyjęcie oferowanej usługi, chyba że sprzedawca ogłosił usługę z odpowiednim wyprzedzeniem miałem. Ponadto nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do rezygnacji. Jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do rezygnacji, koszty wysyłki w obie strony podlegają zasadom określonym w polityce anulowania sprzedającego.
  5.3 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.
  5.4 Dostarczamy Twoje zamówienie w Polsce za darmo do drzwi Twojego domu.
  5.5 Czas dostawy w zależności od wybranego produktu wynosi od 3 do 30 dni roboczych.
  5.6 Zamówiony towar dostarczamy za dodatkową opłatą do wszystkich krajów w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Lichtensteinu.
  5.7 Koszty wysyłki w przypadku dostaw poza Polskę zależą od wartości towaru, jego gabarytów oraz odległości. W przypadku zainteresowania zadaj nam pytanie z wykorzystaniem naszego Formularza kontaktowego (na stronie wybranego produktu kliknij na link: "Masz pytanie? Zapytaj nas"). Chętnie złożymy Ci ofertę.
 6. Zastrzeżenie własności
  Jeżeli kupujący dokona płatności zaliczkowych, sprzedawca zachowuje tytuł własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
  7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązują przepisy ustawowej odpowiedzialności za wady.
  7.2 Klient jest proszony o złożenie skargi do dostawcy o dostarczonych towarach z oczywistymi uszkodzeniami w transporcie i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego prawne lub umowne roszczenia z tytułu wad.
 8. Obowiązujące prawo
  Prawo Rzeczypospolitej Polskiej ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych stron, z wyjątkiem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 9. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
  9.1 Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
  Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub usług, w które zaangażowany jest konsument.
  9.2 Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed arbitrażem konsumenckim.
  10) Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
  10.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
  10.2 Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
  10.3 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  10.4 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  a. pisemnie na adres: Thomas Moebel Sp. z.o.o., UL. NOWOGRODZKA 50 LOK. 515, 00-695 WARSZAWA, Polska
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@thomasmoebel.pl;
  10.5 Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  10.6 Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  10.7 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  10.8 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  10.9 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia produktu do czasu odbioru go przez Producenta. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu do Sprzedawcy znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce „Rękojmia/Reklamacja”. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  10.10 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  11) Prawo do odstąpienia od umowy & WZÓR oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  11.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
  a. pisemnie na adres: Thomas Moebel Sp. z.o.o., UL. NOWOGRODZKA 50 LOK. 515, 00-695 WARSZAWA, Polska
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@thomasmoebel.pl;
  c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, którego wzór znajduje się w punkcie 11.10 niniejszego Regulaminu.
  11.2 Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  11.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  11.4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
  11.5 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wojska Polskiego 107, 78-600 Wałcz Polska. Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu Produktu.
  11.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  11.8 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
  11.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  11.9.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  11.9.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  11.9.3 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  11.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  11.9.5 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  11.9.6 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  11.9.7 w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  11.10 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
   
  ................................................ ......................, dn. ......................
  ................................................
  ................................................
  imię, nazwisko i adres konsumenta
   
   
  ..........................................
  ..........................................
  ..........................................
  ..........................................
  nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ............ zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi .......................................................................
 
 
 
..............................
podpis konsumenta

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel